Gondola-Roundhouse Terminal

Gondola-Roundhouse Terminal

Roundhouse terminal of the new gondola – picture taken on Oct 1, 2009