IMAG2005

Ski Patrol, with Heli-Ski, prepping for any emergency